Disclaimer

Management D2A s.r.o. a dceřiné společnosti a jejich jednatelé, zaměstnanci a spolupracovníci (dále jen “odesilatel”).

Reklamní sdělení odesilatele slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Odesilatele si vyhrazuje právo jakoukoliv smlouvu, nebo obchod neuzavřít (nebo nezprostředkovat), a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci interních schvalování třetích stran nebo jiných dodavatelů. Pokud odesilatel nestanovil, nebo nebylo ujednáno jinak, tak odesilatel právně jedná s jen v písemné formě a jednání v jiné formě odesilatele nezavazuje. Odesilatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy, nebo obchodu s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky. Odesilatel poskytuje informace výhradně na základě podkladů dostupných ke dni poskytnutí příslušné informace či rady a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace či rady okolnostmi, které nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace či rady.

Obsah emailu a jakékoliv připojené soubory jsou důvěrné. Jestliže nejste adresát, jakékoliv vyzrazení, reprodukce, kopírování, distribuce, další šíření nebo použití těchto dokumentů je přísně zakázáno. Jestliže jste přijali tento email omylem pak tento email vymažte. Odesílatel nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za odškodnění vyplývající z použití nebo spolehnutí se na informace. Všechny emailové zprávy adresované do, přijaté nebo zaslané od odesilatele nebo zaměstnanci (spolupracovníky, dodavateli) odesilatele, jsou považovány implicitně za pracovní. Proto odesílatel nebo příjemce této zprávy souhlasí s tím, že zpráva může být přečtena jiným zaměstnancem (spolupracovníkem, dodavatelem) odesilatele, než je úřední příjemce nebo odesílatel, za účelem zabezpečení kontinuity pracovní činnosti a dovoluje kontrolu této zprávy.